VARANDA Tags Rekoperadu 57 no ativu 801

Tag: rekoperadu 57 no ativu 801

POPULAR

COVID-19, mate ida no kazu ativu 1.572

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu mate ida, pozitivu 25, rekoperadu 127 no kazu ativu 1.572. Óbitu ne’e...

Aldeia rua iha Atudara seidauk asesu eletrisidade

BOBONARO, 24 setembru 2021 (TATOLI)—Populasaun hosi aldeia Atubuti ho Tuturema, postu administrativu Cailaco, munisípiu Bobonaro, to’o oras-ne’e seidauk asesu eletrisidade. “Aldeia rua ne’ebé la asesu...

TL rejista ema na’in 104 mate ho COVID-19

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Tuir buletín epidemiolójika, Timor-Leste (TL) rejista ona ema na’in 104 mak mate ho COVID-19, inklui ema na’in-sia ne’ebé mate iha...

PNUD apoia $13.200 ba komunidade Mota-Ulun hala’o limpeza jerál

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Xefe Suku Becora, António da Silva Soares, hateten Programa Nasaun Unida ba Dezenvolvimentu (PNUD) fó apoia $13.200 ba komunidade Aldeia...