VARANDA Tags Reajustamentu

Tag: Reajustamentu

POPULAR

INSS halo ona pagamentu ba entidade empreza-fakultativu 11.889

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Prezidente Institutu Nasionál Seguransa Sosiál (INSS), Longuinhos Armando Leite, informa INSS halo ona pagamentu ba entidade empreza no fakultativu sira...

COVID-19 iha RAEOA: pozitivu ida, ativu 85 no rekoperadu 212

OÉ-CUSSE, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Informasaun COVID-19 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), segunda ne’e rejista kazu pozitivu na’in-ida (1), ativu 85 no...

SEFOPE atribui subvensaun ba grupu auto-empregu 34 hodi finansia atividade

DILI, 21 setembru 2021 (TATOLI)--Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál Empregu (SEFOPE) no grupu auto-empregu hamutuk 34 asina termu aseitasaun ba subvensaun públika ho montante totál $408.948,81 hodi finansia...

DJSRN sei fasilita renovasaun pasaporte inválidu iha diáspora

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)— Ministériu Justisa (MJ), liu hosi Diresaun Jerál Serbisu Rejistu Notariadu (DJSRN), sei dezloka ba nasaun Portugál, Inglaterra, Irlandia no...