VARANDA Tags Rai Estadu

Tag: Rai Estadu

POPULAR

Povu Fatumean komesa enfrenta menus ai-han

COVALIMA, 25 fevereiru 2021 (TATOLI) – Abitante hamutuk na’in-4.286 ne’ebé horik iha Postu Administrativu Fatumean daudaun ne’e komesa sente ona menus ai-han. Abitante hirak-ne’e pertense...

Forsa Unidade Territoriál 150 destaka iha Covalima

COVALIMA, 01 marsu 2021 (TATOLI)- Atu asegura desizaun serka sanitária ka lockdown iha Munisípiu Covalima, maka Estadu liuhosi Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize...

Na’in-rua ne’ebé evakua hosi Salele, ida pozitivu COVID-19

DILI, 27 fevereiru 2021 (TATOLI)- Pasiente COVID-19 na’in-rua ne’ebé ekipa vijilánsia epidemiolojia no laboratóriu saúde evakua hosi Aldeia Unularan, Suku Maudemo, Postu Administrativu Tilomar,...

CEFTEC iha faze preparasaun transforma ba institutu formasaun

DILI, 01 marsu 2021 (TATOLI)—Sentru Formasaun Téknika Komunikasaun (CEFTEC, sigla portugés) daudaun ne’e iha hela faze preparasaun ba transformasaun hosi sentru formasaun ba institutu fomasaun...