VARANDA Tags Quelicai

Tag: Quelicai

POPULAR

PN sei altera modalidade kazamentu iha Kódigu Prosesu Sivíl

DILI, 21 janeiru 2020 (TATOLI)--Parlamentu Nasionál sei diskute hodi halo alterasaun ba artigu balun iha Kódigu Prosesu Sivíl kona-ba modalidade kazamentu. Prezidente Komisaun A (Justisa...

Embaixada EUA kada fulan selu arrendamentu $12.000 ba Estadu

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI)--Sekretáriu Estadu Terra no Propriedade, Mário Ximenes, hateten Embaixada sira ne’ebé mak okupa rai Estadu kada fulan tenke selu arrendamentu,...

Governu altera hikas enkuadramentu OJE no jestaun finanseira públika

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)—Iha reuniaun Konsellu Ministru (KM) kuarta ne’e, aprova alterasaun proposta-lei kona-ba enkuadramentu Orsamentu Jerál Estadu (OJE) no Jestaun Finanseira Públika. Antes ne’e,...

KM analiza proposta alterasaunn dahuluk lei kriasaun KFP

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Governu liuhosi Konsellu Ministru (KM) analiza projetu proposta-lei alterasaun dahuluk ba lei númeru 7/2009, loron 15 fulan-jullu, ne’ebé kria Komisaun Funsaun...