26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/07/2018
Tags Protesaun ba Labarik

Tag: Protesaun ba Labarik

Governu La Koloka Artigu Protesaun Labarik Iha Kampaña

DILI, (TATOLI) – Kampaña eleisaun parlamentár, governu la tau artigu ida iha lei eleisaun lejislativa nian hodi proteje labarik minoridade ne’ebé involve iha kampaña....

Área Haat Maka Importante Iha Planu Asaun Nasionál ba Labarik

DILI, (TATOLI) - Komisária komisaun nasionál ba direitu labarik, Maria Barreto hateten área importante haat hanesan asesu ba edukasaun, saúde,  partisipasaun no protesaun tuir planu...