27.6 C
DILI TIMOR LESTE
29/06/2017
Tags Produtu Lokal

Tag: Produtu Lokal

Sosa Produtu Hare Atu Motiva Agrikutór Sira

DILI, (TATOLI) - Implementasaun sosa produtu lokál iha tinan 2017, Sentru Lojístika Nasionál (SLN), la-serbisu mesak, maibé koopera hamutuk ho Ministériu Agrikultura no Peska...