VARANDA Tags Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN)

Tag: Prezidente Parlamentu Nasionál (PPN)

POPULAR

MEJD sei reabilita edifísiu eskola 222 iha marsu

DILI,19 janeiru 2021 (TATOLI)—Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) sei halo reabilitasaun ba edifísiu eskola 222 ne’ebé ho sala hamutuk 1.500 iha fulan marsu...

La selu taxa ba Estadu, Migrasaun deporta Xineza

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Ekipa Diresaun Nasionál Servisu Migrasaun  (DNSM), kuarta ne'e, deporta Xineza ida, tanba hela iha Timor-Leste lakohi kontribui selu taxa ba...

MEJD sei konstrui edifísiu eskola CAFE haat ho millaun $4

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI)— Ministériu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) liuhosi Diresaun Nasionál Infraestrutura Edukativa (DNIE), prevee  ona orsamentu espesiál hosi fundu infraestrutura...

SETP rekolla millaun $4,2 durante tinan-ida hosi arrendamentu rai Estadu

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI)—Iha tinan 2019 to’o 2020, Sekretaria Estadu Terra no Priopriedade (SETP) rekolla reseita hamutuk millaun $4,2, enkuantu iha tinan 2017...