VARANDA Tags Prezidente Konsellu Polítika Nasionál

Tag: Prezidente Konsellu Polítika Nasionál

POPULAR

PA Bobonaro preokupa komunidade halo uma iha natar Maliana

BOBONARO, 22 juñu 2022 (TATOLI) – Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, preokupa ho komunidade ne’ebé halo fali iha uma natar Maliana. Prezidente...

PN hili kandidatu rua sai membru komisaun rekrutamentu juiz Supremu Tribunál...

DILI, 21 juñu 2022 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) hili ona kandidadu na’in-rua sai membru komisaun ba selesaun no rekrutamentu para primeiro provimento dos lugares de...

PNUD entrega medikamentu no ekipamentu saúde ba MS

DILI,20 juñu 2022 (TATOLI)— Programa Nasaun Unida ba Dezenvolvimentu (PNUD), segunda apoia tan ekipamentu médiku esensiál no konsumuvél ba Minsitériu Saúde. “Ohin, ami entrega ekippamentu...

Asosiasaun feto husu SEKoop tau-atensaun ba kooperativa iha Viqueque

VIQUEQUE, 21 juñu 2022 (TATOLI)—Vise-Prezidente Asosiasaun feto poténsial munisípiu Viqueque, Celeste Sarmento Guteres, husu Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKOOP) presiza tau-atensaun ba kooperativa sira iha...