VARANDA Tags Prezidente Komisaun B

Tag: Prezidente Komisaun B

POPULAR

Governu atualiza situasaun dezastre naturál ba parseiru internasionál

DILI, 13 abríl 2021 (TATOLI)-Governu liuhosi Ministériu Finansa (MF), Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Sekretaria Estadu Protesaun Sivíl (SEPS) no Sekretaria Estadu Meiu...

Komunidade aldeia tolu preokupa ho kondisaun Mota Morae

LIQUIÇA, 15 abríl 2021 (TATOLI)–Komunidade aldeia-tolu iha Suku Vaviquinia, Postu Administrativu Maubara, Munisípiu Liquiça, preokupa ho situasaun no kondisaun Mota Morae tanba bainhira udan-boot...

Dezentendimentu ki’ik iha Sentru Izolamentu Vera Krús

DILI, 13 abríl 2021 (TATOLI) - Masa apoiante no solidariedade ba família matebian Armindo Borges (47) no apoia asaun lider karizmátiku Kay Rala Xanana...

MTK aprezenta opsaun polítika-lejizlativa servisu inspesaun ró no embarkasaun

DILI, 14 abríl 2021 (TATOLI)--Ministru Transporte no Komunikasaun (MTK), José Agustinho da Silva, aprezenta ona opsaun polítika-lejizlativa iha reuniaun Konsellu Ministru (KM) subjasente ba...