26.6 C
DILI TIMOR LESTE
18/08/2018
Tags Prezidente Alta Autoridade ba asuntu Negosiasaun Fronteira Timor-Leste

Tag: Prezidente Alta Autoridade ba asuntu Negosiasaun Fronteira Timor-Leste

Primeiru Ministru Prepara Proposta Nomeia Xanana Sai Prezidente Alta Autoridade

DILI, (TATOLI)—Primeiru Ministru (PM), Marí Alkatiri hateten nia sei hato'o proposta ba eis Xefe Governu, Kay-Rala Xanana Gusmão atu asume kargu Prezidente Alta Autoridade...