VARANDA Tags Postu Administrativu Fohorem

Tag: Postu Administrativu Fohorem

POPULAR

DNPKK kapasita treinadór 12 ba prevensaun konflitu

DILI, 22 setembru 2021 (TATOLI)—Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitu Komunitária (DNPKK), hosi Sekretária Estadu Protesaun Sivíl (SEPS), fó kapasitasaun kona-bá prevensaun no rezolusaun konflitu sensível ba...

Governu hahú sosializa indetifikasaun rai-propriedade ba projetu Armazenamentu kombustivél

DILI, 21 setembru 2021 (TATOLI)-Governu liuhosi ekipa konjunta inter-ministeriál, tersa ne’e, hahú halo sosializasaun ba indetifikasaun rai no propriedade projetu konstrusaun armazenamentu kombustivél ba...

Komunidade Pairara harii Kooperativa CU Horupenu

LAUTÉM, 19 setembru 2021 (TATOLI)—Komunidade sira iha Suku Pairara, Postu Administrativu Lospalos, Munisípiu Lautém, sábadu ne'e dekalara ba Sekretária Estadu Kooperativa (SEKoop) hodi harii...

Tinan 15 ezisténsia, Sentru Dezenvolvimentu Komunitáriu hetan sertifikadu akreditasaun hosi INDMO

BAUCAU, 23 setembru 2021 (TATOLI)--Institutu Nasionál Dezenvolvementu Mão de Obra (INDMO) atribui sertifikadu akreditasaun no rejistu ba Sentru Dezenvolvementu Komunitáriu (CDC, sigla portugés) nu'udar...