VARANDA Tags PFMO (Jestaun Finansa Públika no supervizaun-sigla inglés)

Tag: PFMO (Jestaun Finansa Públika no supervizaun-sigla inglés)

POPULAR

Serbisu Edukasaun Bobonaro prepara ba konstrusaun EBF Oplegul

BOBONARO, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Serbisu Edukasaun Munisípiu Bobonaro, hamutuk ho komunidade iha suku Holsa, postu administrativu Maliana, hala’o enkontru preparasaun atu hili no forma...

Área kultiva hare tinan ne’e atinje ektare 37.500

DILI, 21 setembru 2021 (TATOLI)—Ministériu Agrikultura Peska (MAP) rejista tinan ne’e, durante fulan-neen nia laran, rejista área kultiva hare ektare 37.500 no iha posibilidade bele sa’e. “Dadus ami-nia...

Governu sosializa identifikasaun rai no propriedade ba projetu armazenamentu kombustível

DILI, 21 setembru 2021 (TATOLI)--Governu liuhosi ekipa inter- ministeriál hahú halo sosializasaun ba identifikasaun rai no propriedade projetu konstrusaun armazenamentu kombustível ba abitante afetadu...

KM analiza opsaun realojamentu ba vítima inundasaun

DILI, 24 setembru 2021 (TATOLI)—Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM), halo analiza opsaun ba medida realojamentu komunidade ne’ebé afetada inundasaun iha loron 04 fulan-abríl. Opsaun...