VARANDA Tags Pasiente

Tag: Pasiente

POPULAR

Grupu múzika ualu sei anima komunidade iha Tasi-Tolu

DILI, 19 maiu 2022 (TATOLI)—Koordenadór Animasaun 19-20 Maiu, Quito Belo, informa grupu banda múzika ualu (8) sei anima komunidade iha selebrasaun 20 maiu no...

Novelio Francisco sai vensedór kompetisaun pintura hosi MTKI

DILI, 18 maiu 2022 (TATOLI)--Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI) liuhosi Diresaun Nasional Promosaun Turistiku no Relasaun Internasional (DNPTRI) hili Pintór hosi grupu Tais-Art,...

PM husu komunidade tau-matan ba we-lulik manas Viqueque

VIQUEQUE, 15 maiu 2022 (TATOLI)--Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, akompaña ho ninia komitiva, domingu ne’e, inaugura fatin turizmu komunitáriu, we-lulik manas (bee-manas lulik), ne’ebé...

AFB suspende provizóriu jogu futeból sub-23 iha Maliana

BOBONARO, 18 maiu 2022 (TATOLI) – Asosiasaun Futeból Bobonaro (AFB), kuarta ne’e deside suspende provizóriu kompetisaun futeból jogu sub-23 époka 2022 ne’ebé realiza iha...