VARANDA Tags Parlamentu Nasional

Tag: Parlamentu Nasional

POPULAR

Xefe Estadu konfia Rui Gomes hadi’ak dezempeñu finanseiru no ekonómiku

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI)—Prezidente Repúblika, Francisco Guterres ‘Lú Olo’, ofisialmente fó pose ba Rui Augusto Gomes atu asume kargu Ministru Finansa hodi subtitui...

Sistema atendimentu call center Telemor paradu

DILI, 23 novembru 2020 (TATOLI) - Sistema servisu operadór Telekomunikasaun Telemor (call center), hahú ohin, tuku 15:00 Otl, paradu uitoan, hafoin parte  Servisu Investigasaun...

Pra Liga Futsal TL, Mushila manan Caesar Dante ho golu úniku

DILI, 19 novembru 2020 (TATOLI) – Ekipa Mushila FC susesu halakon nia adversáriu Caesar Dante FC ho golu úniku iha jogu kontinuasaun Pra Liga...

SEKOMS no programa inovativu naroman ba suku: tanbasa no atu hetan...

Hosi : Rui Viana Inovasaun no kreatividade mak xave ba progresu no mudansa. Kada governu ho nia membru governu tenke iha kapasidade rua ne’e nu’udar...