VARANDA Tags Osan rihun $40

Tag: osan rihun $40

POPULAR

CNJCTL husu PR Horta propoin Governu fó prioridade ba edukasaun

DILI, 21 maiu 2022 (TATOLI)—Konsellu Nasionál Juventude Katólika (CNJCTL, sigla portugés), sábadu ne’e, kongratula ba Prezidente Repúblika períodu 2022-2027, José Manuel Ramos Horta, ne’ebé...

Sosiedade Sivíl Bobonaro husu Governu aselera proposta lei finansa munisipál

BOBONARO, 26 maiu 2022 (TATOLI) – Sosiedade Sivíl munisípiu Bobonaro, husu Governu Sentrál liuhosi Ministériu Administrasaun Estatal (MAE) aselera diskusaun ba proposta lei finansa...

Responsável sei haloot restu mortál iha uma-mahon Uatulari tinan oin

VIQUEQUE, 23 maiu 2022 (TATOLI)—Responsável sira sei haloot restu mortál iha tinan oin, ne’ebé daudaun rai hela iha uma-mahon iha postu Uatulari, munisípiu Viqueque. “Restu...

Grupu Kafé Lakufoan Oé-Cusse hetan rendimentu di’ak iha feira produtu lokál

OÉ-CUSSE, 24 maiu 2022 (TATOLI) – Grupu Kooperativa Kafé Lakufoan, hosi suku Costa, sub-rejiaun Pante Makasar hetan rendimentu di’ak liuhosi atividade négosiu fa’an kafé...