26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Orsamentu Retifikativu (OR)

Tag: Orsamentu Retifikativu (OR)

Presepsaun Foinsa’e Kona-ba Orsamentu Retifikativu

DILI (TATOLI)--Na’i ulun ne’ebé ukun rai Timor, tenke tuur hamutuk hodi fó liman ba malu nune’e tau matan ba povu Timor-Leste, se lae dezenvolvimentu...