26.6 C
DILI TIMOR LESTE
20/10/2018
Tags Orsamentu Jeral Estadu 2018

Tag: Orsamentu Jeral Estadu 2018

Tékniku MF Preparadu Ba Diskusaun OJE 2018

DILI, (TATOLI) - Tékniku Ministériu Finansa preparadu ona oinsá bele asegura ba atraza iha diskuzaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018 mak utiliza orsamentu duodésimu. Diretor Nasionál...

Orsamentu Retifikativu Sei Monu ba Governu Foun

DILI, (TATOLI) - Preparasaun ba prosesu Orsamentu Retifikativu 2017 no Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2018, polítikamente sei monu ba governasaun foun. Diretór Nasionál Orsamentu Estadu, Salomão...