26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/10/2018
Tags Orgaun Komunikasaun Sosial

Tag: Orgaun Komunikasaun Sosial

KI Kontinua Hala’o Sosializasaun

DILI, (TATOLI) – Konsellu Imprensa (KI), ohin, realiza sosializasaun ba mídia nain no jornalista sira kona-ba lei komunikasaun sosiál no regulamentu sira ne’ebé aprova...