VARANDA Tags OJE Mak ‘Kurasaun’ Ba Ekonomia Rai-Laran

Tag: OJE Mak ‘Kurasaun’ Ba Ekonomia Rai-Laran

POPULAR

N’ Lobato Nia lala’ok murak sira

Poezia Hosi: Dionisio de Jesus Lopes   Husi família laran luak no haraik-an ita moris ba, Sai ema ida ne’ebé nia lala’ok ho kultura, Ho hakaas-an hodi apriende mesak La...

World Vision sei kapasita membru AHDMTL kona-bá protesaun labarik-igualdade jéneru

DILI, 15 setembru 2021 (TATOLI)—World Vision Timor-Leste (WVTL) iha interese atu apoiu Asosiasaun Halibur Defisiénsia Matan Timor-Leste (AHDMTL) hodi kapasita membru AHDMTL kona-bá protesaun...

Kooperativa CU Moris-foun Lautém presiza akompañamentu hosi SEKoop

LAUTÉM, 17 setembru 2021 (TATOLI)--Kooperativa Kréditu Union (CU, sigla portugés) Moris -foun husu ba Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) atu halo akompañamentu no vizita hodi...

Serka sanitária fó impaktu taxa ezekusaun merenda eskolar iha Baucau

BAUCAU, 14 setembru 2021 (TATOLI)--Diretór Servisu Edukasaun munisipál Baucau, Augusto Ornai Ximenes, hateten, durante implentasaun serka sanitária iha rejiaun ne’e, fó impktu ba taxa...