VARANDA Tags Ministra Finansa en ezersísiu

Tag: Ministra Finansa en ezersísiu

POPULAR

MPM inaugura semitériu foun iha Holbelis

COVALIMA, 23 setembru 2021 (TATOLI)- Ministru Petróleu  Rekursu Minerál (MPM),  Victor da Conceição Soares, kinta ne’e,  inaugura semitériu foun Holbelis, Suku Labarai, Postu Administrativu...

OJE 2022, MJ prevee millaun $12

DILI, 21 setembru 2021 (TATOLI)—Ministériu Justisa (MJ), aprezenta ona orsamentu millaun $12-resin ba Komisaun Revizaun  Orsamentu  Polítika  (KROP), ne’ebé  prevee iha Orsamentu Jerál Estadu...

Molok halo pagamentu final, ADN verifika jináziu Dili

DILI, 24 setembru 2021 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Saldanha hateten, daudauk ne’e Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) halo hela verifikasaun...

Kandidatu 28 pasa iha teste eskrita ba formasaun juiz

DILI, 24 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Formasaun Jurídika no Judisíaria (SFJJ), fó-sai ona lista kandidatu hamutuk na’in 28, ne’ebé pasa iha faze teste eskrita ba vaga atu...