VARANDA Tags Martalena da Costa

Tag: Martalena da Costa

POPULAR

Serka sanitária fó impaktu taxa ezekusaun merenda eskolar iha Baucau

BAUCAU, 14 setembru 2021 (TATOLI)--Diretór Servisu Edukasaun munisipál Baucau, Augusto Ornai Ximenes, hateten, durante implentasaun serka sanitária iha rejiaun ne’e, fó impktu ba taxa...

DJSRN sei fasilita renovasaun pasaporte inválidu iha diáspora

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)— Ministériu Justisa (MJ), liu hosi Diresaun Jerál Serbisu Rejistu Notariadu (DJSRN), sei dezloka ba nasaun Portugál, Inglaterra, Irlandia no...

N’ Lobato Nia lala’ok murak sira

Poezia Hosi: Dionisio de Jesus Lopes   Husi família laran luak no haraik-an ita moris ba, Sai ema ida ne’ebé nia lala’ok ho kultura, Ho hakaas-an hodi apriende mesak La...

Kandidatu traballadór na’in-500 ezije SEFOPE buka dalan transporta bá Koreia

DILI, 15 setembru 2021 (TATOLI)--Kandidatu traballadór timor-oan  na’in-500 husu ba Governu atu buka dalan hodi transporta sira ba Koreia, tanba iha ona kontratu serbisu...