26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/07/2018
Tags Mari Alkatiri

Tag: Mari Alkatiri

Alkatiri Rekoñese Servisu Jornalista

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru sesante, Marí Alkatiri, rekoñese servisu jornalista nasionál no internasionál iha prosesu konstrusaun Estadu no promove demokrasia. "Jornalista, servisu ida importante. Halo...

Alkatiri Sei La Marka Prezensa Iha Tomada Pose PM Foun

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hateten sei la marka prezensa iha serimonia tomada pose ba Xefe Ezekutivu ba governu da-ualu hosi Prezidente Repúblika,...

Deputadu Renúnsia Mandatu Tenke Simu Uluk Mandatu

DILI, (TATOLI) - Tuir Sekretáriu Jerál partidu Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), Marí Alkatiri, deputadu foun bainhira renúnsia mandatu tenke simu uluk mandatu. "Sira na'in rua...

Marí: Bele Asegura Orsamentu Maibé La’ós Orsamentu Ne’ebé Nar-Naran

DILI, (TATOLI) - Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hateten rai ne'e presiza Governu ida ne'ebé maka ho programa tinan lima ba Parlamentu Nasionál nomós presiza orsamentu...

PM Fiar Xanana Sei La Abandona ZEESM

OEKUSI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hatete fundadór Zona Espesiál Ekonomia Sosiál no Merkadu (ZEESM), Xanana Gusmão, sei la abandona projetu ne’e iha Rejiaun...

PM Afirma Governu Atuál Sei Sai Sombra Ba Governasaun Foun

OEKUSI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, hatete governasaun dahituk sei sai governasaun sombra ba governasaun da-ualu hodi fiskaliza obra no Orsamentu Jerál Estadu. "Governu sombra...

PM Alkatiri Simu Relatóriu Ikus Hosi KFP

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru, Marí Alkatiri, ohin simu relatóriu ikus hosi Prezidente Komisaun Funsaun Públika (KFP), Faustino Cardoso, kona-ba programa no atividade komisaun nian...

Lider ParPol FRETILIN Konsidera Irregularidade Iha EA La’ós Manipulasaun

DILI, (TATILI) - Lider Partidu Polítiku (ParPol) hosi Frente Revolusionária Timor-Leste Independente (FRETILIN), Marí Alkatiri, hatete ninia parte halo rekursu ba rezultadu Eleisaun Antesipada, tanba...

PM Prepara Ona Relatóriu Ba Governa Foun

DILI, (TATOLI) – Primeiru-Ministru (PM), Marí Alkatiri, hateten prepara ona relatóriu servisu Governasaun da-hituk hodi entrega ba Governu foun antes termina mandatu iha tempu...

FRETILIN Sei Harii Zona Dezenvolvimentu Aseleradu

DILI, (TATOLI) - Governu FRETILIN sei harii Zona Dezenvolvimentu Aseleradu iha Timor laran tomak bainhira manán iha eleisaun antesipada, 12 Maiu 2018. Asuntu ne'e hato'o...