VARANDA Tags Manual Direitu Umanu

Tag: Manual Direitu Umanu

POPULAR

2022: Komisaun A sei fó prioridade ba alterasaun lei Pensaun Vitalísia

DILI, 18 janeiru 2022 (TATOLI)—Komisaun A trata asuntu Justisa no Konstituisional iha Parlamentu Nasionál, tinan ne’e tau ona prioridade iha kalendáriu ba diskusaun proposta lei...

PN husu MEJD aselera prodús kaderneta eskolár

DILI, 17 janeiru 2022 (TATOLI)—Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál husu Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) atu halais prodús kaderneta eskolár tanba...

MF no MTKI selebra akordu kooperasaun iha área peskiza-estatístika

DILI, 17 janeiru 2022 (TATOLI)--Ministériu Finansa (MF) liuhosi Diresaun Jerál Estatístika hamutuk ho Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI) liuhosi Diresaun Nasionál Peskiza no...

MESSK rejista graduadu universidade 11 hamutuk 4.158

DILI, 17 janeiru 2022 (TATOLI)--Ministériu Ensinu Superiór Siénsia no Kultura (MESSK) to’o agora foin mak simu lista estudante finalista hodi tuir graduasaun hosi universidade...