VARANDA Tags Lei Rejistu Prediál

Tag: Lei Rejistu Prediál

POPULAR

IPG sei halo estudu perfurasaun bee-moos iha aldeia Manuleu

DILI, 21 setembru 2021 (TATOLI)--Institutu Petróleu no Jeolojia (IPG, sigla Portugés) planeia atu halo estudu identifikasaun  ba perfurasaun bee-moos hodi fornese ba abitante iha...

Governu hakotu serka sanitária iha munisípiu tolu, mantein iha Dili

DILI, 22 setembru 2021 (TATOLI)--Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) deside hodi hakotu imposizasaun serka sanitária iha munisípiu Baucau, Ermera no Covalima, ne’ebé sei...

SEKOMS apresia inisiativa ESJ estabelese programa smart school

COVALIMA, 22 setembru  2021 (TATOLI) - Sekretáriu Estadu Komunikasaun no Sosiál Mericio Juvinal Akara, apresia eskola Sekundária Jerál Públiku Suai ho  inisiativa hodi estabelese...

STAE sei kompleta ekipamentu eleitorál iha Baucau tempu besik

BAUCAU, 21 setembru 2021 (TATOLI)--Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, hateten, iha tempu badak sei distribui ekipamentu materiál atu atende...