26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/03/2019
Tags “L7”

Tag: “L7”

Joven Tenke Koopera ho PNTL no F-FDTL

DILI, (TATOLI) - Veteranu no eis-kombatente libertasaun nasionál, Cornelio Gama L7 akonsella ba joven sira, estudante no ema hotu atu koopera nafatin ho Polísia...

Veteranu Sira-nia Hanoin Kona-ba Akordu Ketan Tasi

DILI, (TATOLI) - Veteranu no eis-kombatente libertasaun nasionál konsidera akordu ketan tasi (fronteira marítima) entre Austrália no Timor-Leste nu’udar vitória ba Nasaun ne’e maske...