VARANDA Tags Koordenadora Komisaun Reforma Fiskál (KRF)

Tag: Koordenadora Komisaun Reforma Fiskál (KRF)

POPULAR

MEJD Fó Sai Despaxu Atu Aprezenta Estudante Nia Dokumentu Formál

DILI, 17 setembru 2019 (TATOLI)—Diretór Interinu Eskola Sekundáriu Jerál 4 Setembru UNAMET, Sergio A. dos Santos da Cruz, hateten Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu...

PSIK Presiza Karreta Ambulánsia Forensik

DILI, 16 setembru 2019 (TATOLI)-Komité Revizaun Orsamentu) konkorda  ho pedidu husi Polísia Sientífika Investigasaun Kriminál (PCIC-sigla Portugés) atu aumenta adisionál  $376.000 iha OJE 2020...

Evita Konflitu, Reativa Operasaun “Aplika Lei, Dili Hamatek”

DILI, 17 setembru 2019 (TATOLI)- Organizasaun Naun Governmental Fundasaun Mahein (FM) husu ba Komandu Polisia Nasionál Timor -Leste (PNTL) atu reativa Operasaun “Aplika Lei,...

PNTL Seidauk Simu Informasaun Oknum PNTL Tortura Membru Grupu Ilegál

DILI, 13 setembru 2019 (TATOLI)- Komandante Komandu Operasionál Nasionál (KKON), Superintendente Xefe, Pedro Belo., informa, Komandu PNTL too agora seidauk simu informasaun no keixa...