VARANDA Tags Koordenadór sentru CQR

Tag: Koordenadór sentru CQR

POPULAR

Konstrusaun UKL iha Madebenu atinje 50%

AILEU, 16 setembru (TATOLI)—Konstrusaun Uma Kbiit Laek (UKL), iha suku Madebenu, postu  administrativu Laulara, munisípiu Aileu, atinjte ona 50%. “Ita iha família uma-ka’in tolu mak sai...

CDC Baucau sei realiza serimónia graduasaun iha 23 setembru

DILI, 16 setembru 2021 (TATOLI)—Sentru Dezenvolvimentu Komunitáriu (CDC, sigla portugés) Baucau, tuir planu iha loron (23/09) tinan ne’e, sei realiza serimónia graduasaun ba formandu...

STVJ Comoro sei halo abertura formasaun movel iha outubru

DILI, 15 setembru 2021 (TATOLI)—Diretór Sentru Treinamentu Vokasionál Juventude (STVJ) Comoro, Norberto da Costa informa, kuarta ne’e STVJ Comoro halo ona avaliasaun no hasoru...

TDB hahú julgamentu ba eis PAM Baucau

BAUCAU, 16 setembru 2021 (TATOLI)--Tribunál Distritál Baucau (TDB) hahú ona halo julgamentu dahuluk ba eis Prezidente Autoridade Munisipál (PAM) Baucau, AG, relasiona ho kazu...