VARANDA Tags Konsellu Ministru Seidauk Diskute Mandatu Prezidente RAEOA

Tag: Konsellu Ministru Seidauk Diskute Mandatu Prezidente RAEOA

POPULAR

Iha périodu Covid-19, SEFOPE solusiona kazu traballadór 162

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI)-Covid-19 afeta saúde públika, afeta mós vida sosiál, ekonomia, kultura no seluktan. Realidade ida mak tuir dadus Diresaun Nasionál Relasaun...

ICS prepara rekursu atu hadi’a kualidade saúde iha TL

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI) – Ministru Ensinu Superiór Siénsia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, felisita papél Institutu Siénsia Saúde (ICS) nian ne’ebé...

PNTL Baucau enkoraja joven kapasita-an hodi kontribui paz no estabilidade

BAUCAU, 23 setembru 2021 (TATOLI)--Komandante Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) Baucau, Superintendente Armando Monteiro, enkoraja joven atu kontinua kapasita-an, nune'e kontribui ba paz no estabilidade...

Molok halo pagamentu final, ADN verifika jináziu Dili

DILI, 24 setembru 2021 (TATOLI) – Sekretáriu Estadu Juventude no Desportu (SEJD), Abrão Saldanha hateten, daudauk ne’e Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (ADN) halo hela verifikasaun...