26.6 C
DILI TIMOR LESTE
21/09/2018
Tags Konsellu Ministru (KM)

Tag: Konsellu Ministru (KM)

Família Bolseiru Cabo Verde Rejeita Opsaun KM

DILI, (TATOLI) - Família no inan-aman estudante timoroan sira ne’ebé hetan bolsa husi Ministériu Edukasaun (ME) hodi estuda iha Cabo Verde rejeita opsaun rua ne’ebé...

Governu Nomea Ema Na’in Haat Sai Konsellu UNTL

DILI, (TATOLI) - Governu liuhosi enkontru Konsellu Ministru (KM), tersa (25/04) nomea ona ema na’in haat hodi tama iha Konsellu Jerál Universidade Nasionál Timor Lorosa’e...