26.6 C
DILI TIMOR LESTE
22/10/2018
Tags Komisaun Funsaun Publiku

Tag: Komisaun Funsaun Publiku

KFP Implementa Sistema Eletrónika atu Asegura Prinsípiu

DILI, (TATOLI) - Komisaun Funsaun Públika (KFP) implementa konkursu uza sistema eletrónika atu bele asegura prinsípiu tau ema loloos tuir ida-idak nian kualidade hodi tau ba...