VARANDA Tags Kazu Sivil

Tag: Kazu Sivil

POPULAR

MTKK-SEKOMS Hakarak Halo Koordenasaun ba Asuntu Dezenvolvimentu Fatin Turístiku

DILI, 08 jullu 2020 (TATOLI) – Ministériu Turizmu Komunitáriu no Kulturál (MTKK) no Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál (SEKOMS) hakarak halo servisu koordenasaun ba asuntu...

Kazu Violénsia Doméstika Rejista Aas Iha Aileu

AILEU, 10 jullu 2020 (TATOLI- Durante janeiru too jullu 2020, kazu violénsia doméstika rejistu aas iha Polísia Munisípiu Aileu. Xefe Operasaun Polísia Munisípiu Aileu, Inspetór...

PM Orienta Vise-Ministra Inácia Integra Komunidade Iha Turizmu Komunitáriu

DILI, 07 jullu 2020 (TATOLI) - Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak fó ona orientasaun servisu ba Vise-Ministra Turizmu Kumunitáriu no Kulturál, Inácia da Conceição...

Governu Prodúz Ona Planu Estratéjiku Programa Tubercoluse Nasionál

DILI, 10 jullu 2020 (TATOLI)-Governu liuhosi Ministériu Saúde ho Organizasaun Mundiál Saúde (OMS), sesta ne’e lansa ona planu estratéjiku programa tubercoluse nasionál 2020-2024. Vise Ministru...