VARANDA Tags Kapasita funsionáriu estadu

Tag: Kapasita funsionáriu estadu

POPULAR

Komité Orientadór 25 husu MEJD hatama istória luta iha kurríkulu

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)—Prezidente Komité Orientadór 25, Constâncio Pinto 'Terus' husu Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) atu halo mudansa ba kurríkulu hodi...

Governu no TL-Cement hatudu kompromisu kontinua projetu simentu iha Baucau

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Governu Timor-Leste hamutuk ho empreza TL-Cement, hatudu kompromisu atu kontinua instalasaun fábrika simentu iha munisípiu Baucau. Kompromisu entre parte rua ne’e...

Jestaun Merkadória kontrola nafatin negosiante faan sasán iha trotoar leten

DILI, 22 janeiru 2021 (TATOLI)--Xefe Departamentu Jestaun Merkadória Munisípiu Dili, Berta Santa Gonçalves Vieira, informa Jestaun Merkadória Munisípiu Dili koloka ona nia ekipa hodi...

MEJD iha ona planu ba estatutu profesór kontratadu 5.203

DILI, 21 janeiru 2021 (TATOLI)–Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), liuhosi Diresaun Nasionál Rekursu Umanu (DNRH, sígla portugés) iha ona planu atu hadi’a estatutu...