VARANDA Tags Julio da Costa Hornay ba jornalista sira iha Ótel Ramelau

Tag: Julio da Costa Hornay ba jornalista sira iha Ótel Ramelau

POPULAR

RAEOA Nakloke ba Investimentu Husi Setór Privadu Rai-Laran no Li’ur

DILI, 17 janeiru 2020 (TATOLI) - Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) no Zona Espesiál Ekonomia, Sosiál no Merkadu (ZEESM), José Luis Guterres...

Governu Suspende Rekrutamentu F-FDTL

DILI, 22 janeiru 2020 (TATOLI)--Governu sei suspende rekrutamentu ba membru FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), ne'ebé antes ne'e Komisaun Rekrutamentu distribui ona formuláriu, no sei...

IJE, EDTL, DNAS no Bombeiru Foti Solusaun Urjente ba Inundasaun iha...

DILI, 23 janeiru 2020 (TATOLI) - Ministériu Obra Públika (MOP) liuhusi Institutu Jestaun Ekipamentu (IJE), Eletrisidade Timor-Leste (EDTL) no Diresaun Nasionál Água no Saneamentu...

Entre Vasinasaun no Tratamentu ba Balada Fahi iha Timor-Leste

Husi: Alipio De Almeida Membru Assosiasaun Médiku Veterináriu Timor-Leste (AMVTL) Maske Timor oan hotu kumpriende lian Tetun, maibé barak liu mak seidauk kumpriende di’ak kona-ba termu “vasinasaun...