VARANDA Tags Julia Bishop

Tag: Julia Bishop

POPULAR

DNPKK kapasita treinadór 12 ba prevensaun konflitu

DILI, 22 setembru 2021 (TATOLI)—Diresaun Nasionál Prevensaun Konflitu Komunitária (DNPKK), hosi Sekretária Estadu Protesaun Sivíl (SEPS), fó kapasitasaun kona-bá prevensaun no rezolusaun konflitu sensível ba...

Governu kria subsídiu mensál transporte ba funsionáriu administrasaun públika

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru (KM) extraordinária, aprova Projetu Dekretu-Lei ne’ebé aprezenta hosi Ministru Finansa, Rui Augusto Gomes, kona-ba kria...

IPG hahú prepara fura bee-moos iha Camea

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)--Prezidente Institutu Petróleu no Jeolojia (IPG, sigla portugés) Gabriel Gaspar Aparício de Oliveira, hateten, daudaun ne’e ekipa institutu hahú prepara...

MAPKOMS prepara baze legál suplementu remuneratóriu ba jornalista liña frente

DILI, 20 setembru 2021 (TATOLI)—Ekipa tékniku hosi Ministériu Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) daudaun ne’e prepara baze legál hodi atribui suplementu remuneratóriu ba...