VARANDA Tags José Luis Guterres

Tag: José Luis Guterres

POPULAR

COVID-19, mate rua no ativu 1.995

DILI, 16 setembru  2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu mate rua,  pozitivu 70, rekoperadu 173 no kazu ativu 1.995. Totál mate...

STAE RAEOA hala’o resensiamentu eleitorál iha Pasabe-Nitibe

OÉ-CUSSE, 15 setembru 2021 (TATOLI)—Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), daudaun ne’e hala’o atividade resensiamentu eleitorál no atualizasaun baze...

TDB hahú julgamentu ba eis PAM Baucau

BAUCAU, 16 setembru 2021 (TATOLI)--Tribunál Distritál Baucau (TDB) hahú ona halo julgamentu dahuluk ba eis Prezidente Autoridade Munisipál (PAM) Baucau, AG, relasiona ho kazu...

MEJD sosializa programa tele-eskola ba entidade edukasaun iha Baucau

BAUCAU, 15 setembru 2021 (TATOLI)—Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) sosializa programa tele-eskola hodi parte eskola bele aproveita fahe informasaun ba komunidade, liuliu ba...