VARANDA Tags Japaun

Tag: Japaun

POPULAR

OMS Apoiu Ekipamentu Prevensaun Coronavirus ba MS

DILI, 25 fevereiru 2020 (TATOLI)-Organizasaun Mundiál Saúde (OMS), tersa (25/02/2020) fó ona apoiu ekipamentu prevensaun coronavirus ba Ministériu Saúde. "Ekipamentus hirak ne'e ita entrega iha...

Organizasaun Rezisténsia Sagrada Família Ofisialmente Harii Kooperativa

DILI, 27 fevereiru 2020 (TATOLI) - Organizasaun Rezisténsia Sagrada Família (ORSF) ofisialmente estabelese kooperativa ida ho naran Kooperativa Solidáriu ba Futuru, hodi bele kontribui...

Informalmente, Ramos Horta Prontu Ajuda IX Governu

DILI, 25 fevereiru 2020 (TATOLI)--Laureadu Premiu Nobel da Paz, José Manuel Ramos Horta hateten, nia prontu ajuda IX Governu bainhira presiza hanoin ajuda hodi...

PM Taur Sei Esplika Ba Povu Razaun Pedidu Demisaun

DILI, 25 fevereiru 2020 (TATOLI)--Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, sei esplika ba povu kona-ba razaun hato'o karta rezignasaun ba Prezidente Repúblika (PR) hodi husu...