VARANDA Tags Intervensaun Governu ba dizastre natural

Tag: Intervensaun Governu ba dizastre natural

POPULAR

Polísia hein Dioseze Dili fó autorizasaun sobu Illas Nossa Senhora de...

DILI, 21 janeiru 2021 (TATOLI)--Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) sei hein desizaun Dioseze Dili fó autorizasaun ba autoridade seguransa hodi sobu Illas Nossa Senhora...

Reuniaun KM: MF aprezenta rejime jurídiku simplifika prosesu aprovizionamentu

DILI, 20 janeiru 2021 (TATOLI)--Ministru Finansa (MF), Rui Augostu Gomes, aprezenta ba Konsellu Ministru (KM) opsaun polítiku-lejizlativa sira ne’ebé sai hanesan baze ba projetu kona-ba rejime jurídiku...

Taa ADQ to’o mate, MP husu fó pena ba arguidu

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI)-Ministériu Públiku (MP) liuhosi prokuradór Renato Berenahac,  iha nia alegasaun husu ba Tribunál Distritál Dili (TDD) atu fó kastigu ba...

Komisaun A aprova paresér proposta-rezolusaun ezekusaun sentensa arbitrál estranjeira

DILI, 22 janeiru 2002--Komisaun A (Justisa no Konstitusionál) aprova ona relatóriu no paresér proposta-rezolusaun kona-ba rekoñesimentu no ezekusaun sentensa arbitrál estranjeira. Relatóriu no paresér ne'e...