26.6 C
DILI TIMOR LESTE
16/12/2017
Tags Institutu Apoiu ba Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE)

Tag: Institutu Apoiu ba Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE)

Kompetitór Na’in-10 Aprezenta Sira-Nia Planu Negósiu

DILI, (TATOLI) - Kompetisaun Planu Negósiu Inovativu (KPNI) dalimak nian ne’ebé realiza husi Institutu Apoiu ba Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE) tama ona iha faze finál ho...

SEJT Presiza Tau Orsamentu ba Programa Sentru Juventude Munisípiu

DILI, (TATOLI) - Formadór Institutu Apoiu ba Dezenvolvimentu Emprezariál (IADE), Boubito Lemos hatete governu konstitusionál da-hituk, liuliu Sekretáriu Estadu Juventude no Traballu (SEJT) presiza  tau...