VARANDA Tags Instala makina pasiente fuan

Tag: Instala makina pasiente fuan

POPULAR

COVID-19: kazu detetadu pozitivu laiha no ativu na’in-14

DILI, 20  janeiru 2022  (TATOLI)— Ministériu Saúde relata, ohin,  kazu detetadu pozitivu foun laiha, rekuperadu ida no kazu ativu 14. ''Kazu detetadu foun ohin  laiha, ...

PN husu MAPKOMS aselera subsídiu ba jornalista liña frente

DILI, 19 janeiru 2022 (TATOLI)—Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasionál (PN), kontinua husu ba Ministéiru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS), atu aselera...

Ekipa verifikasaun nasionál sei verifika fali dadus veteranu iha fevereiru

DILI, 18 janeiru 2022 (TATOLI)—Prezidente Konsellu Veretanu, Vidal de Jesus 'Riak Leman', informa komisaun verifikadór nasionál sei hahú fali halo verifikasaun ba dadus veteranu...

Pasiente dengue rekuperadu na’in-204, presiza asaun rega susuk

DILI, 19 janeiru 2022 (TATOLI)— Diretora Jerál Prestasaun Saúde Odete da Silva Viegas informa, profisionál saúde fó alta ba pasiente dengue na’in-204 tanba rekuperadu ona hosi...