VARANDA Tags INSS

Tag: INSS

POPULAR

SSJ hetan agresaun fízika hosi inan hakiak to’o kanek grave

DILI, 22 outubru 2020 (TATOLI)—Labarik tinan hitu ho inisiál SSJ hetan agresaun fízika hosi inan hakiak to’o kanek grave. Vítima fó sasin, durante ne’e nia...

Komandu F-FDTL “lutu” lakon kuadru superiór João “Buka Tuir”

DILI, 22 outubru 2020 (TATOLI)- Xefe Estadu Maiór Jenerál FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Majór Jenerál, Lere Anan Timur, deklara, Komandu F-FDTL liuliu Komponente Forsa...

PNTL Dili rejista kazu 445

DILI, 21 outubru 2020 (TATOLI)- Durante trimestre daruak, jullu-setembru, tinan ne’e, Polísia Munisípiu Dili rejista kazu krime hamutuk 445 ne’ebé komete hosi Timoroan sira. Notísia...

KM diskute opsaun polítika-lejizlativa poder lokál

DILI, 21 outubru 2020 (TATOLI)--Iha ámbitu reuniaun Konsellu Ministru (KM) ne'ebé prezide hosi Primeiru-Ministru (PM), Taur Matan Ruak, ezekutivu sira diskute no rona aprezentasaun...