26.6 C
DILI TIMOR LESTE
19/12/2018
Tags Inspesaun Jerál Estadu (IJE)

Tag: Inspesaun Jerál Estadu (IJE)

IJE Rejista Kazu Má Administrasaun Aas iha 2017

DILI, (TATOLI) - Inspesaun Jerál Estadu (IJE) rejista kazu hamutuk 18 iha 2017 ne’ebé iha relasaun ho pratika má administrasaun no indikasaun ba korupsaun...

Instituisaun Haat Fahe Informasaun Hasa’e Koñesimentu Funsionáriu SEM

DÍLI, (TATOLI)—Sekretáriu Estadu Muller (SEM) konvida Komisaun Anti Korupsaun (KAK), Provedória Direitu Humanu no Justista (PDHJ) no Komisaun Funsaun Públika (KFP) no Inspesaun Jerál...