VARANDA Tags Infesaun Vias Respiratóriu

Tag: Infesaun Vias Respiratóriu

POPULAR

PDHJ Bobonaro rejista keixa boa governasaun-violasaun direitu umanu hitu

BOBONARO, 25 maiu 2022 (TATOLI) – Hahú hosi fulan-janeiru to’o maiu tinan 2022 Provedoria Direitu Humanu no Justisa (PDHJ) delegasaun territoriál Bobonaro rejista kazu...

PM Taur hala’o sorumutu dahuluk-relata servisu Governu ba PR Horta

DILI, 26 maiu 2022 (TATOLI)—Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, kinta ne’e, hala’o sorumutu dahuluk ho Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, hafoin simu pose hodi relata...

Governu Sentrál tenke iha vontade polítika aselera implementasaun podér lokál

OÉ-CUSSE, 24 maiu 2022 (TATOLI) – Organizasaun Naun Governamentál (ONG) iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), husu Governu Sentrál tenke iha vontade polítika...

Meza PN baixa projetu-lei ida no proposta-lei rua ba komisaun espesializada

DILI, 24 MAIU (TATOLI)—Meza plenária Parlamentu Nasionál, tersa ne’e, liuhosi reuniaun plenária baixa projeitu-lei ida no proposta-lei rua ba komisaun espesializada sira. Admisaun no baixa...