VARANDA Tags Francisco Guterres Lu-Olo

Tag: Francisco Guterres Lu-Olo

POPULAR

Teófilo Prontu Kompete iha Eventu Internasionál

DILI, 15 agostu 2019 (TATOLI)—Atleta Modalidade Atletizmu Defisiente, Teófilo Freitas hateten nia parte prontu nafatin kompete iha eventu internasionál maski dadaun ne'e nia hetan...

Pároku Ainaro Louva Estadu Rekoñese Habibie

AINARO, 14 agostu 2019 (TATOLI)-Padre Parókia Nossa Señora de Fatima  Ainaro, Armindo Brito, louva ho desizaun Estadu nian ne’ebé fó rekoñesimentu ba kontribuisaun eis...

“Bani Been Bele Sai Produtu Expo Dubai 2020”

Manatutu, 14 agostu 2019 (TATOLI) – Governu liuhosi Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) prioritiza bani been bele sai produtu iha Espozisaun Dubai 2020. “Ha’u nia hakarak...

Forsa Armada Portugal Prontu Nafatin Apoiu F-FDTL

DILI, 16 Agostu 2019 (TATOLI)—Forsa Armada hosi Portugal prontu nafatin atu fó apoiu ba dezenvolvimentu instituisaun FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL). Prontidaun ne'e relata hosi Xefe...