VARANDA Tags Francisco Guterres Lu-Olo

Tag: Francisco Guterres Lu-Olo

POPULAR

Aldeia haat iha suku Fatubossa tinan barak seidauk asesu eletrisidade

AILEU, 19 outubru 2021 (TATOLI)—Aldeia Caicasa, Erhetu, Hoholete, no Urhua, iha suku Fatubossa, postu administrativu Aileu villa, munisípiu Aileu, seidauk asesu ba liña eletrisidade. "Aldeia...

COVID-19: pozitivu sia, rekuperadu 17 no kazu ativu 103

DILI, 15 outubru 2021 (TATOLI)— Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC, sigla Portugés), rejista kazu pozitivu foun na’in-sia, rekuperadu 17 no kazu ativu...

Timor-Leste komemora loron proklamasaun ba dala-46 iha Uniaun Emiradu Árabe

DUBAI, 18 outubru 021 (TATOLI)—Delegasaun Timor-Leste iha Expo Dubai, segunda ne’e selebra loron proklamasaun Tmor-Leste ba dala-46 nu’udar loron nasionál Timor-Leste iha Estadu Uniaun...

Kaixa Soko entrega dokumentu karta mensajen hosi “DAITULA” ba AMRT

BAUCAU, 14 outubru 2021 (TATOLI)—Arkivu no Muzeu Rezisténsia Timorense (AMRT)  Institutu Públiku, rekolla ona dokumentu rezistensia klandestina iha prosesu luta libertasaun nasionál hosi kaixa...