VARANDA Tags Foos tonelada 6.000

Tag: Foos tonelada 6.000

POPULAR

PM prontu vasina “dahuluk” ai-moruk AstraZeneca prevene COVID-19

DILI, 21 janeiru 2021 (TATOLI)--Primeiru Ministru (PM), Taur Matan Ruak, hateten nia parte prontu atu vasina “dahuluk” ai-moruk AstraZeneca atu fó garantia ba sidadaun...

Enkarregadu Negósiu Embaixada EUA atualiza misaun servisu ba PM Taur

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI) – Estadus Unidus Amerika (EUA) liuhosi nia enkarregadu Negósiu Embaixada iha Timor-Leste, Elias Parra, ohin, hala’o sorumutuk ho Primeiru-Ministru...

Aviaun ZEESM iha prosesu manutensaun

DILI, 18 janeiru 2021 (TATOLI)--Aviaun Zona Ekonomia Espesiál Sosiál Merkadu (ZEESM) fulan ida ona, desde iha dezembru 2020 to'o janeiru 2021 la halo operasaun...

Bankada CNRT klarifika razaun husu fiskalizasaun abstrata kona-ba OJE 2021

DILI, 19 janeiru 2021 (TATOLI)--Bankada Congresso Nacional de Reconstrução de Timorensse (CNRT) husu fiskalizasaun abstrata ba Tribunál Rekursu tanba Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021...