VARANDA Tags Feira Lokál

Tag: Feira Lokál

POPULAR

SAMES prepara ona zelera malirin haat atu asegura Pfizer

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI)—Serbisu Autónomu Medikamentu no Ekipamentus Saúde  (SAMES) prepara ona zelera ultra malirin hamutuk unidade haat atu asegura vasina Pfizer. Zelera ultra malirin...

STAE sei kompleta ekipamentu eleitorál iha Baucau tempu besik

BAUCAU, 21 setembru 2021 (TATOLI)--Diretór Jerál Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE), Acilino Manuel Branco, hateten, iha tempu badak sei distribui ekipamentu materiál atu atende...

Fundasaun Ahisaun kapasita ema ho defisiénsia iha área artezenatu

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI)—Diretór Fundasaun Ahisaun, Domingos dos Santos, informa, durante ne’e Fundasaun Ahisaun fó formasaun hodi kapasita ema defisiénsia fiziku na’in-neen (6)...

EUA apresia progresu demokrasia-direitu umanu iha Timor-Leste

DILI, 22 setembru 2021 (TATOLI)–Estadu Unida Amérika (EUA) fó apresiasaun ba Timor-Leste nia progresu demokrasia no promosaun direitu umanu, tanba la’o ho di’ak tebes...