VARANDA Tags Família Saudozu

Tag: Família Saudozu

POPULAR

Feira nasionál iha ámbitu restaurasaun independénsia introdús merkadu setór produtivu

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)--Governu liuhosi Ministériu Turizmu Komérsiu no Indústria (MTKI), segunda (16/05) kalan, halo lansamentu feira nasionál, iha Sentru Konvensaun Dili (CCD,...

Abertura jogu sub-23 iha Maliana, Ex Kodim manán FC Cruz 2-1

BOBONARO, 14 maiu 2022 (TATOLI) – Klubu Ex Kodim susesu manán FC Cruz ho rezultadu 2-1 iha abertura kompetisaun Jogu futeból sub-23 Époka 2022...

Orsamentu Retifikativu 2022 la konsidera EhD nia direitu

DILI, 13 maiu 2022 (TATOLI)—Portavós Core Group-Timor-Leste, Jacinta Ana Paula da Costa Freitas, hateten Ema ho Defisiénsia (EHD) halo krítika ba proposta Orsamentu Retifikativa...

SABEH fó tratamentu saúde ba veteranu na’in-577 ho voluntáriu

DILI, 17 maiu 2022 (TATOLI)—Organizasaun Naun Govermentál (ONG) Saúde Ba Ema Hotu (SABEH), kontinua hatudu kompromisu ho voluntáriu fó tratamentu ka asisténsia saúde bázika...