VARANDA Tags F-FDTL

Tag: F-FDTL

POPULAR

MS ezekuta ona osan COVID-19 pursentu 33

DILI, 16 setembru 2020 (TATOLI)-Ministériu saúde to’o kuarta ne’e konsege ezekuta ona orsamentu ne’ebé aloka ba prevensaun COVID-19 hamutuk pursentu 33.15 husi totál orsamentu...

PGR no PNTL entrega motór 151 ba Patrimóniu Estadu halo leilaun...

DILI, 18 setembru 2020 (TATOLI)- Prokuradór Jerál Repúblika (PGR) koopera ho Komandu Polísia Nasional Timor-Leste (PNTL) Munisipiu Dili, ohin, fó sai desizaun Tribunál Distritál...

PN-Governu sei konsentra ajenda lejislativa

DILI, 15 stembru 2020 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál no Governu sei konsentra ba ajenda lejizlativa nune’e asegura kualidade produsaun lejislativa ho kualidade. Notísia Relevante: PN-Governu presiza serbisu hamutuk...

FDCH simu tetu fiskál 2021 ho valór millaun $ 13

DILI, 17 setembru 2020 (TATOLI)-Konsellu Administrasaun Fundu Dezenvolvimentu kapitál Umanu (FDCH), kinta ne’e halo apresiasaun ba tetu fiskál 2021 ne’ebé maka simu ona husi...