26.6 C
DILI TIMOR LESTE
15/12/2018
Tags Edukasaun

Tag: Edukasaun

Governu Amérika Oferese Millaun $26 Tulun Edukasaun-Nutrisaun Iha TL

DILI, (TATOLI) - Governu Estadu Unidu Amérika (EUA) liu husi nia Ministériu Agrikultura (USDA) hili Timor-Leste nu'udar nasaun ida husi ualu atu hetan fundu ba...

Profesór no Pesoál Saúde Sira Presiza Atensaun Másimu

DÍLI, (TATOLI)-Premiadu Nobel da Paz, José Ramos Horta hateten katak tau atensaun ba profesór sira, hahú husi nível pré-primáriu to’o ensinu superiór sira no...

MS Prioritiza Rekursu Úmanu Hodi Garante Kualidade

DILI, (TATOLI) – Tuir planu estratéjiku Ministériu Saúde (MS) ba tinan 2011 to'o 2030 mak fó importánsia ba rekursu úmanu hodi prioritiza setór edukasaun...