VARANDA Tags Diretor FONGTIL

Tag: Diretor FONGTIL

POPULAR

Paresér JSMP Ba MJ, Kontra Ezbosu Lei Kriminaliza Difamasaun

DILI, 03 jullu 2020 (TATOLI) – Organizasaun La’ós Governu nian (ONG)  Programa Monitorizasaun Sistema Judisiál (JSMP, sigla Inglés) kontra inisiativa Governu nian liuhosi Ministeriu Justisa...

2021, MOP Prioritiza Suku 77 Ne’ebé Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, 03 jullu 2020 (TATOLI) - Governu liuhosi Ministériu Obra Públika (MOP) iha tinan 2021 ba oin hakarak prioritiza suku hamutuk 77 iha Timór...

CLN Asina Ona Kontratu ho Vietname ba Akizisaun Foos Tonelada 38.000

DILI, 03 jullu 2020 (TATOLI) - Governu liuhosi reuniaun Konsellu Ministru estraordinária iha loron 21 maiu, delega kompeténsia ba Prezidente Sentru Lojíztiku Nasionál (CLN,...

Xina Apoiu Ekipamentu Prevensaun COVID-19 ba MESSK

DILI, 01 jullu 2020 (TATOLI)-Governu Xina liuhusi ninia reprezentasaun iha Timor-Leste, kuarta ne’e entrega tan apoiu ekipamentu prevensaun surtu COVID-19 ba Ministériu Ensinu Superiór...