VARANDA Tags Dame Hosi Joven Sira

Tag: Dame Hosi Joven Sira

POPULAR

EDTL verifika fatin permanente hodi muda pozisaun torre eletrisidade

DILI, 22 setembru 2021 (TATOLI)--Eletricidade de Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL,E.P) daudaun ne’e tun hela ba terrenu hodi halo levantamentu no verifikasaun fatin risku, hodi...

SAMES prepara ona silindru oksijéniu 1.500 ba izolamentu sira

DILI, 23 setembru 2021 (TATOLI)—Serbisu Autónomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde (SAMES)  sosa ona silindru oksijéniu hamutuk 1.500, hodi monta iha izolamentu sira ne’ebé agora daudaun kazu...

ALFeLa fó asisténsia legál ba kazu violénsia doméstika iha Covalima

COVALIMA, 24 setembru 2021 (TATOLI)-Asisténsia Legál ba Feto no Labarik (ALFeLa) fó asisténsia legál ba kazu violénsia doméstika hamutuk 136  no kazu violénsia seksuál...

COVID-19, mate rua no kazu ativu 1.108

DILI, 24 setembru 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), rejista kazu mate rua, pozitivu 44, rekoperadu 117 no kazu ativu 1.108. Kazu óbitu...